Вести

Наташа Радловић (Срем): Сваку шансу ћемо искористити

Го­ди­на­ма је Срем ста­би­лан члан Су­пер Б ли­ге, еки­па ко­ја је го­ди­на­ма у вр­ху та­бе­ле и ове се­зо­не има нај­ви­ше ам­би­ци­је. Тре­нут­но је тим из Срем­ске Ми­тро­ви­це дру­ги на та­бе­ли са шест по­бе­да и два по­ра­за, што је сја­јан ре­зул­тат и до­бра увер­ти­ра за дру­ги део се­зо­не.

Нај­бо­ља и нај­и­ску­сни­ја игра­чи­ца Сре­ма, На­та­ша Ра­ду­ло­вић и ове се­зо­не сјај­но пред­во­ди тим ко­ји ће по­ку­ша­ти да на­пра­ви ко­рак ви­ше и стиг­не до елит­ног ран­га так­ми­че­ња.

- То је циљ и на­дам се да ће­мо га оства­ри­ти. Ми­слим да клуб и град Срем­ска Ми­тро­ви­ца то за­слу­жу­ју. По­ред пла­сма­на у Су­пер­ли­гу же­ли­мо и Куп Вој­во­ди­не ове го­ди­не. Про­шле нам је ис­кли­знуо из ру­ку за је­дан гол и то смо игра­ли фи­на­ле про­тив Мла­до­сти, ко­ја се так­ми­чи у нај­ви­шем ран­гу. Искре­но, на­дам се фи­на­лу про­тив Ру­ме и да бар ма­ло ис­пра­ви­мо гре­шку с по­чет­ка се­зо­не.

По­раз у пр­вом ко­лу, ипак, ни­је ус­пео да вас по­љу­ља?

- Ни­ка­ко, иако је био крај­ње нео­че­ки­ван, јер ми­слим да тај меч ни­смо сме­ле да из­гу­би­мо. Од Бо­ра се мо­же ре­ћи да је оче­ки­ван, игра­ле смо на њи­хо­вом те­ре­ну, а и оне су јед­на од нај­бо­љих еки­па у ли­ги. Има­мо млад тим, еки­па још увек ста­са­ва, ра­сте, у пр­вој по­ста­ви нам игра­ју де­вој­чи­це од се­дам­на­ест го­ди­на.

Да ли сте спрем­не за Ки­кин­ду?

- На­рав­но, ту оче­ку­јем још два бо­да и да учвр­сти­мо дру­го ме­сто. По­сле нас че­ка ду­ел са То­пли­ча­ни­ном ко­ји има ја­ко до­бру еки­пу. Ве­ру­јем да ће­мо до кра­ја се­зо­не игра­ти ка­ко тре­ба и на кра­ју ис­пу­ни­ти та­ко же­ље­ни циљ – ре­кла је На­та­ша Ра­ду­ло­вић.

Тре­нер јед­не од нај­бо­љих еки­па у дру­гом ран­гу так­ми­че­ња, Ду­шан Др­ча је су­ми­рао до­са­да­шњи део пр­вен­ства.

- За­до­вољ­ни смо по­стиг­ну­тим ре­зул­та­ти­ма. Исти­на, остао је ма­ло го­рак укус због по­ра­за у пр­вој утак­ми­ци од Ру­ме и то код ку­ће. Био је то наш срем­ски дер­би, мо­жда би­смо по­бе­ди­ли да ни­је би­ла пр­ва утак­ми­ца у се­зо­ни, али ова­ко шта да се ра­ди. Дру­ги по­раз у Бо­ру ни­је из­не­на­ђе­ње, оне су нај­бо­ља еки­па у ли­ги и си­гу­ран сам да ће би­ти пр­ви на кра­ју се­зо­не и вра­ти­ти се у елит­ни ранг – ре­као је Ду­шан Др­ча.

Ко­је су ам­би­ци­је клу­ба?

- Као и увек да бу­де­мо у вр­ху, ми­слим да мо­же­мо ме­ђу пр­ве две еки­пе, од­но­сно да бу­де­мо дру­ги јер не ве­ру­јем да не­ко мо­же да по­бе­ди Бор. Ме­ђу­тим, ако нам се ука­же при­ли­ка да се пла­си­ра­мо у Су­пер­ли­гу, си­гур­но ће­мо је ис­ко­ри­сти­ти. Та­ко­ђе ове го­ди­не же­ли­мо и да осво­ји­мо Куп Вој­во­ди­не, про­шле се­зо­не смо сти­гли до фи­на­ла, а ове же­ли­мо тро­феј.

Срем ва­жи за је­дан од нај­ста­бил­ни­јих клу­бо­ва?

- То је нај­ва­жни­је, од­лич­но функ­ци­о­ни­ше­мо, не­ма­мо ду­го­ва­ња, ра­ди­мо у ми­ру. Град је пре­по­знао жен­ски спорт и по­ма­же ка­ко на­ма, та­ко и од­бој­ка­ши­ца­ма ко­је су у пр­вој ли­ги. Ула­же­мо и у мла­ђе ка­те­го­ри­је, има­мо ве­ли­ки број де­вој­чи­ца и уче­ству­је­мо на свим др­жав­ним пр­вен­стви­ма. То је за нас ја­ко ва­жно јер же­ли­мо да има­мо јак соп­стве­ни играч­ки ка­дар - ре­као је Ду­шан Др­ча.

 

Преузето од Спортског журнала