Вести

Славиша Лаковић: Морамо да будемо реални

Спар­так су мно­ги ви­де­ли на ли­сти кан­ди­да­та за гор­њи дом и јед­ног од фа­во­ри­та за пла­сман у елит­ни ранг. Ме­ђу­тим, Су­бо­ти­ча­ни су већ у пр­вом ко­лу за­бе­ле­жи­ли по­раз од Ки­кин­де, ко­ја их је спре­чи­ла да на стар­ту осво­је пр­ве бо­до­ве.

Тре­нер Сла­ви­ша Ла­ко­вић је искре­но го­во­рио о по­ра­зу, ам­би­ци­ја­ма и про­бле­ми­ма са ко­ји­ма се су­о­ча­ва.

- Ста­би­ли­за­ци­ја клу­ба је под број је­дан у овом тре­нут­ку. Иде­мо у сва­ку утак­ми­цу да пру­жи­мо мак­си­мум, па ако је то до­вољ­но за до­бар ре­зул­тат, он­да ће­мо и по­бе­ди­ти. Про­тив Ки­кин­де су мом­ци од­и­гра­ли до­бро, бо­ри­ли се, али је не­до­ста­ја­ло и ма­ло сре­ће. Ни­смо се до­вољ­но уигра­ли, не­ки игра­чи су нас на­пу­сти­ли, та­ко да је би­ло ра­зних про­ме­на.

Ла­ко­вић је до­дао:

-Ми раз­ми­шља­мо од ме­ча до ме­ча, на­да­мо се не­ким бо­љим да­ни­ма, спон­зо­ри­ма, ста­би­ли­за­ци­ји. Циљ је да еки­па ра­сте из да­на у дан, пр­вен­ство је ду­го, ам­би­ци­је су пла­сман у плеј-оф, али тре­ба би­ти и ре­а­лан у не­ким оче­ки­ва­њи­ма. На­ше је да игра­мо и на­да­мо се да ће­мо да та­ко да ра­сте­мо.

Шта је од­лу­чи­ло утак­ми­цу са Ки­кин­дом?

-Би­ла је то до­бра утак­ми­ца, али је на кра­ју пре­о­вла­да­ло ис­ку­ство. Ми­слим да је нај­ре­ал­ни­је би­ло да се меч за­вр­ши не­ре­ше­ним ре­зул­та­том, за­слу­жи­ли смо бар бод. Ки­кин­да има ис­ку­сну еки­пу, пред­во­де је Тр­ни­нић, Ли­си­ца, Вр­го­вић ко­ји су го­ди­на­ма на оку­пу. Ми смо у не­ким тре­ну­ци­ма би­ли и бо­љи, али смо при­ми­ли тај не­срећ­ни гол три се­кун­де пре кра­ја.

Сле­де­ћи ри­вал је Вр­бас?

- Је­дан од глав­них кан­ди­да­та за пр­во ме­сто. Оче­ку­јем да пру­жи­мо мак­си­мум, да се бо­ри­мо и игра­мо ко­ли­ко мо­же­мо, па ће­мо ви­де­ти на кра­ју да ли је то до­вољ­но за не­ко из­не­на­ђе­ње. Вр­бас је ап­со­лут­ни фа­во­рит за пла­сман у елит­ни ранг. По­зна­је­мо се од­лич­но, не­ма ту тај­ни, би­ће отво­ре­на утак­ми­ца до са­мог кра­ја. Мо­ра­мо да пру­жи­мо и ви­ше од мак­си­му­ма.

Ко су фа­во­ри­ти за плеј-оф?

-Без ди­ле­ме ту ви­дим Вр­бас и Ки­кин­ду, Ин­ђи­ја је та­ко­ђе до­бра, Цр­вен­ка мо­же да бу­де у гор­њем де­лу. Оче­ку­јем бар јед­ну еки­пу из сен­ке, ко­ја би мо­гла да по­мр­си ра­чу­не фа­во­ри­ти­ма – за­кљу­чио је Сла­ви­ша Ла­ко­вић.

 

Преузето од Спортског журнала